OFFERTE AANVRAGEN
Offerte aanvragen

ERK

Niveaus van Taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekader

A1

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt een eenvoudig gesprek voeren, over bekende onderwerpen, als de gesprekspartner bereid is om langzaam te spreken, te
  herhalen en u helpt bij het formuleren van wat u probeert te zeggen.
 • U kunt eenvoudige vragen stellen en beantwoorden over zeer vertrouwde onderwerpen.
 • U kunt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om uw woonomgeving en de mensen die u kent te beschrijven.


LUISTERVAARDIGHEID

 • U kunt vertrouwde woorden en eenvoudige zinnen herkennen, die uzelf en uw directe omgeving betreffen, mits men langzaam en
  duidelijk spreekt.


LEESVAARDIGHEID

 • U kunt vertrouwde woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.


SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het versturen van vakantiegroeten.
 • U kunt persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, nationaliteit en adres, op een formulier invullen.

A2

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die simpele en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde
  onderwerpen en activiteiten betreffen.
 • U kunt korte sociale gesprekken voeren over familie en hobby’s, maar u begrijpt meestal niet genoeg om het gesprek zelf gaande
  te houden.
 • U kunt een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen uw familie en andere mensen, leefomstandigheden, uw opleiding en uw huidige of meest recente baan te beschrijven.


LUISTERVAARDIGHEID

 • U kunt de meest voorkomende woorden en zinnen begrijpen die betrekking hebben op persoonlijke zaken (familie, boodschappen
  doen, werk).
 • U begrijpt de hoofdzaken in korte, duidelijke en eenvoudige berichten en aankondigingen.


LEESVAARDIGHEID

 • U kunt korte, eenvoudige teksten lezen.
 • U kunt specifi eke, voorspelbare informatie halen uit eenvoudige teksten, zoals advertenties, menu’s, dienstregelingen.
 • U kunt korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.


SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt korte, eenvoudige notities en boodschappen schrijven
 • U kunt een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

B1

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer u in het land bent van de doeltaal.
 • U kunt onvoorbereid deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen en het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk,
  reizen, actuele gebeurtenissen).
 • U kunt zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden, zodat u ervaringen, gebeurtenissen, uw dromen, hoop en ambities
  kunt beschrijven.
 • U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en plannen.
 • U kunt een verhaal vertellen, of de plot van een boek of fi lm beschrijven en uw mening erover geven.


LUISTERVAARDIGHEID

 • U kunt de hoofdpunten begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, school en vrije tijd.
 • U kunt de hoofdpunten begrijpen van radio- of tv-programma’s over actuele zaken die binnen uw belangstellingssfeer liggen. Voorwaarde is dat men relatief langzaam en duidelijk spreekt.


LEESVAARDIGHEID

 • U kunt teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente, alledaagse of aan uw werk gerelateerde taal.
 • U kunt de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt eenvoudige samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
 • U kunt persoonlijke brieven schrijven waarin u uw ervaringen en indrukken beschrijft.

B2

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers zonder
  misverstanden verloopt.
 • U kunt binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin uw standpunten uitleggen en ondersteunen.
 • U kunt een duidelijke, gedetailleerde beschrijving geven over een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan uw interessegebieden.
 • U kunt een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.


LUISTERVAARDIGHEID

 • U kunt een langer betoog, lezingen en complexe redeneringen volgen mits het onderwerp redelijk vertrouwd is.
 • U kunt op tv nieuws en actualiteitenprogramma’s begrijpen.
 • U kunt het grootste deel van films in de doeltaal begrijpen.


LEESVAARDIGHEID

 • U kunt artikelen en verslagen begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver stelling neemt, of een standpunt verwoordt.
 • U kunt modern literair proza begrijpen.


SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt een duidelijke tekst schrijven over onderwerpen die u interesseren.
 • U kunt een essay of verslag schrijven, informatie doorgeven of een standpunt verdedigen.
 • U kunt brieven schrijven over persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen.

C1

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen.
 • U kunt de taal flexibel en effectief gebruiken op sociaal en professioneel gebied.
 • U kunt ideeën en meningen accuraat verwoorden en op een vaardige manier een bijdrage leveren aan een gesprek.
 • U kunt duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema’s integreren, specifieke
  standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

LUISTERVAARDIGHEID

 • U begrijpt een langer betoog, ook wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer verbanden alleen worden aangeduid,
  maar niet uitgebreid worden besproken.
 • U kunt tv-programma’s en films zonder al te veel inspanning begrijpen.

LEESVAARDIGHEID

 • U kunt lange en complexe, zakelijke en literaire teksten begrijpen.
 • U kunt gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, zelfs wanneer zij geen betrekking hebben op uw werkterrein.

SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt uzelf in gestructureerde teksten uitdrukken en uw standpunten duidelijk uiteenzetten.
 • U kunt in een brief, essay of verslag gedetailleerde uiteenzettingen geven over complexe onderwerpen.
 • U kunt diverse soorten teksten schrijven in een persoonlijke stijl, aangepast aan de lezer voor wie het bedoeld is.

C2

SPREEKVAARDIGHEID

 • U kunt zonder moeite deelnemen aan wat voor gesprek of discussie dan ook.
 • U bent zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal en kunt uzelf vloeiend uitdrukken.
 • U kunt nuanceverschillen in meningen weergeven en kunt eventuele problemen zodanig maskeren, dat ze niet opvallen.
 • U kunt een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en met een logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.


LUISTERVAARDIGHEID

 • U kunt moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaal tempo gesproken wordt, mits u enige tijd heeft om vertrouwd te raken met het accent.


LEESVAARDIGHEID

 • U kunt moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte teksten, manuscripten, literatuur en
  specialistische artikelen.


SCHRIJFVAARDIGHEID

 • U kunt een duidelijke en goed lopende tekst schrijven.
 • U kunt complexe brieven, verslagen en artikelen schrijven met een logische structuur.
 • U kunt samenvattingen van en kritieken op professionele of literaire werken schrijven.

 
 ERK
Niveaus van Taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekader
 Download pdf

 CEFR
Common Reference Levels
 Download pdf

De upload van uw document is gelukt.

 

INLOGGEN MEDEWERKERS   /   BESTANDEN UPLOADEN